Algemene gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NAUWKEURIG TE LEZEN VOORALEER GEBRUIK TE MAKEN VAN CROFUN.COM

HET GEBRUIK VAN CROFUN.COM BETEKENT AUTOMATISCH DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN HEEFT DOORGENOMEN EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ACCEPTEERT.

BELANGRIJKE VOORAFGAANDE WAARSCHUWING

VOORALEER EEN BESLISSING TE NEMEN OM CROFUN.COM TE GEBRUIKEN, MOET ELKE (POTENTIËLE) GEBRUIKER, PROJECTAANBIEDER EN FINANCIER ZICH ERVAN REKENSCHAP GEVEN DAT:

 • ER ZEER HOGE RISICO’S ZIJN VERBONDEN AAN DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN DIE DOOR DE PROJECTAANBIEDER WORDEN AANGEBODEN,
 • ER GEEN ENKELE VORM VAN KAPITAALGARANTIE OF KAPITAALBESCHERMING WORDT VERLEEND,
 • ER BIJGEVOLG EEN REEEL RISICO BESTAAT DAT DE PROJECTAANBIEDER DE TER BESCHIKKING GESTELDE BEDRAGEN NIET VERGOEDT, DE VOOROPGESTELDE GOEDEREN OF DIENSTEN NIET LEVERT, EN/OF DE GEHELE INVESTERING WORDT VERLOREN.

ELK GEBRUIK VAN CROFUN.COM VERONDERSTELT DAT MEN ZICH VOORAFGAAND ZORGVULDIG REKENSCHAP HEEFT GEGEVEN VAN HET BESTAAN VAN DEZE RISICO’S EN ZICH DAARMEE ONVOORWAARDELIJK EN ONHERROEPELIJK AKKOORD HEEFT VERKLAARD.

INHOUD

 1. HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN
 2. HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN VOOR DE GEBRUIKER
 3. HOOFDSTUK 3: VERPLICHTINGEN VAN DE PROJECTAANBIEDER
 4. HOOFDSTUK 4: VERPLICHTINGEN VAN DE FINANCIER
 5. HOOFDSTUK 5: DE FINANCIERINGSOVEREENKOMST

I. HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

1. Beheerder van Crofun.com

 1. Het internetplatform http://www.crofun.com (“Crofun.com”) werd opgericht en wordt beheerd door CROFUN BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Kapellelei 24, 2900 Schoten – België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0515.983.976 (“Crofun”).
 2. Crofun is ingeschreven op de lijst van de alternatieve-financieringsplatformen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) onder het nummer [in aanvraag] zoals voorzien door de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (de “Wet”).
 3. Contactgegevens van Crofun:
  vul ons contactformulier in
  Tel: 0475/307.864

2. Doel en werking van Crofun.com

 1. Crofun.com is een internetplatform waar ondernemers-emittenten, startersfondsen en financieringsvehikels zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Wet, beleggingsinstrumenten kunnen aanbieden ter financiering van een project voor professionele doeleinden, in de vorm van winstdeling, investering in aandelen, of in de vorm van een lening (samen met de personen bedoeld in artikel 2.2, de “Projectaanbieders”).
 2. Crofun.com biedt tevens de mogelijkheid aan vennootschappen, verenigingen, zelfstandigen en consumenten om gebruik te maken van Crofun.com als Projectaanbieder voor de financiering van projecten door middel van voorverkoop, sponsoring of donatie.
 3. De projecten van de Projectaanbieders (het “Project”) worden ter financiering aangeboden aan mogelijke donateurs, sponsors, voorverkopers en investeerders (de “Financiers”).
 4. Crofun beheert Crofun.com en verstrekt daarbij alternatieve-financieringsdiensten zoals bedoeld door art. 4,1° van de Wet. Crofun biedt op geen enkele wijze zelf effecten, beleggingsinstrumenten, fondsen, leningen, kredieten, goederen of diensten aan noch oefent zij de activiteit uit van een krediet- of verzekeringstussenpersoon of tussenpersoon in bank- en bemiddelingsdiensten.
 5. Beleggingsinstrumenten zoals bedoeld in art. 4 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de “Prospectuswet”) worden uitsluitend aangeboden op basis van een private plaatsing, conform art. 3, §2 en/of (voor zover de voorwaarden daartoe voldaan zijn) art. 18, §1, k) van de Prospectuswet.
 6. De Projectaanbieder die een Project aanbiedt, verklaart dat hij de opgehaalde financiering uitsluitend zal gebruiken voor de in het Project omschreven doeleinden. De Financier verklaart en erkent dat hij de overeenkomst met de Projectaanbieder (de “Financieringsovereenkomst”) met volledige kennis van zaken sluit, nadat hij alle relevante inlichtingen heeft ingewonnen bij de Projectaanbieder.
 7. De Projectaanbieder en de Financier erkennen elk zorgvuldig kennis te hebben genomen van de belangrijke voorafgaande waarschuwing (op pagina 1 van deze Algemene Voorwaarden) en de risico’s zorgvuldig te hebben afgewogen voorafgaand aan het gebruik van Crofun.com. Elke Projectaanbieder alsook elke Financier aanvaardt onvoorwaardelijk en onherroepelijk de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van Crofun.com.
 8. De Algemene Voorwaarden, evenals Crofun.com en de door Crofun ter beschikking gestelde standaard financieringsovereenkomsten (de “Standaardovereenkomsten”) zijn beschikbaar in de Nederlandse, Franse en Engelse taal. Crofun.com kan uitsluitend worden gebruikt door Projectaanbieders voor zover hun maatschappelijke zetel (in het geval van een rechtspersoon) of hun domicilie (in het geval van een natuurlijk persoon) in België is gevestigd indien zij beleggingsinstrumenten wensen aan te bieden op grond van de Wet (d.w.z. in de vorm van aandelen, winstdeelname of een lening). Crofun.com kan gebruikt worden door Projectaanbieders uit andere landen voor financiering in de vorm van donaties, voorverkoop en/of sponsoring voor zover de toepasselijke reglementering dit toelaat.
 9. Elke Projectaanbieder en Financier (samen de “Gebruikers”) die gebruik maakt van Crofun.com gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden en verbindt zich hoofdelijk en ten persoonlijke titel voor de goede uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.

3. Verplichtingen van Crofun

 1. Crofun verbindt zich ertoe om zich steeds op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van de Gebruikers.
 2. Crofun onderhoudt de inhoud van Crofun.com met de grootst mogelijke zorg en verbindt zich ertoe dat de informatie beschikbaar op Crofun.com correct, duidelijk en niet-misleidend is.
 3. Crofun zal redelijke maatregelen nemen om zich ervan te vergewissen dat de voorwaarden van artikelen 21 en 145/26 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot het bekomen van fiscale voordelen correct worden nageleefd. De Projectaanbieder is echter verantwoordelijk voor het afleveren van het fiscale attest, in overeenstemming met artikel 13.4 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Crofun zal zich naar alle redelijkheid inspannen voor een optimaal gebruikersgemak en voert een beleid gericht op de continuïteit van Crofun.com.
 5. Indien Crofun kennis neemt van een ongeoorloofde activiteit of ongeoorloofde informatie die plaatsvindt op of wordt verspreid via Crofun.com, verbindt Crofun zich ertoe de desbetreffende gegevens ontoegankelijk te maken en, indien het een strafrechtelijke inbreuk betreft, deze informatie onmiddellijk mee te delen aan het parket.
 6. Crofun behoudt zich het recht voor (doch zonder hiertoe verplicht te zijn of enige aansprakelijkheid te hebben) de toegang tot door de Gebruiker geplaatste informatie te blokkeren, aan te passen en/of te verwijderen in het geval deze aanstootgevend, hinderlijk of ongepast is of kan zijn voor andere Gebruikers of voor derden.

4. Aansprakelijkheid van Crofun

 1. In het kader van de via Crofun.com aangeboden diensten beperkt Crofun zich ertoe de door de Gebruikers ter beschikking gestelde informatie op te slaan. Crofun kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de inhoud van door de Gebruiker verzonden, verspreide of op Crofun.com geplaatste informatie, met inbegrip van de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de niet-inachtneming door de Projectaanbieder van zijn verplichtingen ten aanzien van de Financier.
 2. Crofun oefent geen enkel algemeen toezicht uit op de door de Gebruiker via Crofun.com verzonden, verspreide en/of geplaatste informatie, met inbegrip van de tussen de Projectaanbieder en de Financier gesloten Standaardovereenkomst dewelke per e-mail automatisch gegenereerd en verstuurd wordt naar de Projectaanbieder.
 3. Crofun is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die voortvloeit uit het gebruik van Crofun.com met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door:
  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en/of software in verband met de toegang tot of het gebruik van Crofun.com;
  • het onderscheppen, wijzigen of het oneigenlijk gebruik van informatie die aan Crofun.com of aan de Gebruiker wordt gezonden;
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van Crofun.com;
  • misbruik van Crofun.com, verlies van gegevens of het downloaden of gebruiken van software die via Crofun.com beschikbaar wordt gesteld;
  • aanspraken van derden in verband met het gebruik van Crofun.com;
  • op Crofun.com geplaatste hyperlinks die naar andere internetsites verwijzen indien deze hyperlinks niet (meer) actief zijn of, behalve bedrog of grove nalatigheid, indien de informatie waartoe zijn toegang verstrekken ongeoorloofd of aanstootgevend is;
  • niet-inachtneming door de Projectaanbieder van zijn verplichtingen ten aanzien van de Financier;
  • onjuiste, onvolledige of misleidende voorstellingen of beweringen door de Projectaanbieder of de Financier.

5. Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Crofun.com, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, zijn eigendom van Crofun en eventueel haar licentiegevers of adverteerders.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van Crofun.com op eender welke wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te vermenigvuldigen, anders dan door het bekijken ervan op één enkele computer en/of het downloaden of printen van een hardcopy voor eigen gebruik.
 3. De intellectuele eigendomsrechten aangaande de gegevens van de door de Gebruiker op Crofun.com geplaatste onderwerpen (met name in het kader van de voorstelling van het Project) blijven eigendom van de Gebruiker. Door het plaatsen van deze onderwerpen aanvaardt de Gebruiker echter dat deze gegevens op Crofun.com worden geplaatst en ook na de beëindiging van het Project toegankelijk zijn voor het publiek.

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. De persoonsgegevens die door de Gebruiker worden meegedeeld bij de registratie als Gebruiker, bij plaatsing van of inschrijving op een Project via Crofun.com of op enig ander tijdstip, worden door Crofun verwerkt met naleving van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitvoeringsbesluiten ervan. Crofun treedt in het kader van deze wet op als verantwoordelijke voor de verwerking.
 2. Crofun verwerkt de gegevens van de Gebruiker met het oog op een efficiënte en vlotte dienstverlening, het beheer van het klantenbestand, het met elkaar in contact brengen van de Projectaanbieder en de Financier, het met elkaar in contact brengen van de Projectaanbieder en derde partijen ter ondersteuning van de uitwerking van het Project, het met elkaar in contact brengen van de Projectaanbieder en financiële of verzekeringstussenpersonen voor de verdere groei of verzekering van het Project, het berekenen van de Crofun Score van de Projectaanbieder (zoals gedefinieerd in artikel 12.3), voor marketingdoeleinden en om onregelmatigheden te voorkomen.
 3. De persoonsgegevens die door Crofun worden verwerkt voor de in artikel 6.2 aangegeven doeleinden worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens zijn niet bestemd om te worden meegedeeld aan derden, andere dan de personen aangewezen door de Gebruiker en de Projectaanbieder of Financier waarmee een Financieringsovereenkomst wordt gesloten en de personen bedoeld in artikel 6.4.
 4. De Gebruiker stemt in met de uitwisseling van zijn gegevens tussen Crofun en:
  • Intracto Group NV, Zavelheide 15, 2200 Herentals, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0861.085.232, met als doel het algemeen websitebeheer van Crofun.com; en
  • de Franse vennootschap Lemon way, SAS, Rue de la Beaune 14, gebouw C, 5e verd., 93100 Montreuil (“Lemon Way”) met als doel het ter beschikking stellen van de Ewallet zoals beschreven in artikel 10.2.
 5. De Gebruiker kan op elk moment kosteloos inzage en rechtzetting vragen van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. De Gebruiker kan zich op elk moment, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op hem betrekking hebben voor direct marketingdoeleinden door Crofun (onder andere persoonlijke reclame per e-mail en per post) en tegen de mededeling, uitwisseling en/of verwerking van deze gegevens zoals bedoeld in artikel 6.3 en 6.4
 6. De Gebruiker die een inzage of rechtzetting wenst van de gegevens die op hem betrekking hebben of de Gebruiker die zich wil verzetten tegen de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met artikel 6.5, kan hiertoe een schriftelijk verzoek sturen, samen met een kopie van zijn identiteitsbewijs, per email naar service@crofun.com of per post naar Crofun bvba, Kapellei 24, 2900 Schoten, België.
 7. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 kan de Gebruiker steeds aanvullende informatie verkrijgen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Rue de la Presse 35, B – 1000 Brussel, België.

7. Diversen

 1. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Crofun zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij in de mate van het mogelijke de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 2. Met uitzondering van de presentaties van ieder Project, die worden weergegeven in de taal waarin ze oorspronkelijk werden opgesteld, kunnen de verschillende pagina’s van Crofun.com evenals deze Algemene Voorwaarden worden geraadpleegd in de Franse, Nederlandse en Engelse taal.
 3. Elke Gebruiker is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het correct naleven van de Algemene Voorwaarden. Crofun raadt de Gebruiker aan een kopie van de Algemene Voorwaarden te bewaren door ze af te printen of op te slaan op de harde schijf van uw computer. Crofun raadt de Gebruiker aan dit ook te doen met de Standaardovereenkomst die werd afgesloten tussen de Projectaanbieder en de Financier.
 4. Crofun behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 5. De Gebruiker zal per email op de hoogte worden gebracht van de gewijzigde Algemene Voorwaarden ten minste 7 werkdagen voordat deze wijzigingen in werking treden. Indien de Gebruiker de wijzigingen niet wenst te aanvaarden, staat het hem vrij om vóór de datum van inwerkingtreding (zoals in de email vermeld) elk verder gebruik van Crofun.com te staken zonder dat hieraan enige kosten verbonden zijn. Het verder gebruik van Crofun.com na de datum van inwerkingtreding zal aanzien worden als de instemming van de Gebruiker met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 6. De vorige versies van de Algemene Voorwaarden zullen door Crofun gearchiveerd worden en kunnen via Crofun.com worden geraadpleegd.
 7. Op de inhoud van Crofun.com en de Algemene Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank bevoegd van de plaats waar de zetel van Crofun is gevestigd.

II. HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN VOOR DE GEBRUIKER

8. Registratie van de Gebruiker

 1. Om gebruik te kunnen maken van Crofun.com moet de Gebruiker:
  • zich registreren via de voorziene registratiemogelijkheden;
  • bevestigen voor eigen naam en rekening te handelen;
  • bevestigen de leeftijd van minimum 18 jaar te hebben en gezond van geest te zijn.
  Indien de Gebruiker zich inschrijft op Crofun.com bevestigt hij uitdrukkelijk dat er aan deze voorwaarden werd voldaan.
 2. Bij de registratie moet de Gebruiker een voldoende veilig paswoord kiezen en verbindt hij zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen ter inachtneming van de vertrouwelijkheid. In geval van niet-toegestaan gebruik moet de Gebruiker onmiddellijk na kennisname hiervan contact opnemen met Crofun om de gegevens te deactiveren en/of te wijzigen. Crofun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit ongeoorloofd gebruik van de logingegevens en/of het paswoord.
 3. De Gebruiker erkent dat hij bij de registratie de door Crofun tijdig ter beschikking gestelde precontractuele informatie heeft gelezen en ontvangen op een duurzame drager.

9. Verplichtingen van de Gebruiker

 1. De Gebruiker verklaart Crofun.com te goeder trouw te gebruiken, conform deze Algemene Voorwaarden en conform de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de regelgeving inzake het witwassen van geld, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, intellectuele eigendom en eerlijke concurrentie).
 2. De Gebruiker verbindt zich ertoe te handelen op geoorloofde wijze, eerlijk en met respect voor de rechten van Crofun, de andere Gebruikers en derden.
 3. De Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat de gegevens die hij heeft ingevoerd bij de registratie juist en volledig zijn en verbindt er zich toe Crofun onmiddellijk in kennis te stellen van iedere wijziging van deze gegevens. Crofun verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6.
 4. Bij enige twijfel over de correctheid van de gegevens of over de identiteit van de Gebruiker kan Crofun de gegevens weerhouden en de Gebruiker tijdelijk uitsluiten in navolging van een onderzoek. Bij misbruik kan een vergoeding geëist worden voor eventueel geleden schade. Crofun.com is niet aansprakelijk voor dergelijke misbruik of fraude door de Gebruiker.
 5. Crofun.com bevat verwijzingen naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). De Gebruiker erkent dat Crofun.com geen invloed heeft op de inhoud en het beleid van websites van derden en dat de privacyregels en algemene voorwaarden van desbetreffende website van toepassing zijn.
 6. De Gebruiker vrijwaart Crofun voor alle mogelijke aanspraken van derden ten gevolge van het gebruik van Crofun.com door de Gebruiker.
 7. Het is de Gebruiker verboden:
  • onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen te versturen, op of via Crofun.com te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier;
  • andere Gebruikers aan te sporen om zo te handelen of zulke handelingen te bevorderen;
  • de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imagorecht of, in het algemeen, op zijn privacy;
  • de intellectuele eigendomsrechten van andere personen en van Projecten te miskennen.
 8. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder onderwerp dat werd verzonden naar of geplaatst op Crofun.com of verspreid met gebruik van middelen die tot zijn beschikking werden gesteld op Crofun.com en dient alle gevolgen te aanvaarden die kunnen voortvloeien uit zijn handelingen of uit de handelingen van personen voor wie hij instaat.

10. Betalingen

 1. De Financier is na afsluiting van de Financieringsovereenkomst overeenkomstig artikel 19 gehouden het bedrag te betalen waartoe hij zich verbonden heeft.
 2. Zowel de Projectaanbieder als de Financier gaan ermee akkoord dat alle financiële transacties zullen verlopen via een persoonlijke E-wallet, aangeboden door Lemon Way.
 3. Voor elke Projectaanbieder wordt er bij de opmaak van het Project automatisch een persoonlijke E-wallet aangemaakt bij Lemon Way. De E-wallet is noodzakelijk om de gelden van Financiers rechtstreeks op een persoonlijke rekening te kunnen ontvangen. De Projectaanbieder dient hiertoe steeds een kopie van zijn identiteitskaart en bankkaart en een eigendomsbewijs te verstrekken, teneinde verificatie van zijn identiteit en bankrekening door Lemon Way mogelijk te maken.
 4. De Financier zal bij financiering van een Project eveneens automatisch een persoonlijke E-Wallet afsluiten om de betalingstransactie te kunnen uitvoeren. De Financier dient hiertoe een kopie van zijn identiteitskaart en bankkaart en een eigendomsbewijs te verstrekken teneinde verificatie van zijn identiteit en bankrekening door Lemon Way mogelijk te maken, in de volgende gevallen:
  • het betreft financiering in de vorm van een gestandaardiseerd beleggingsinstrument; of
  • het betreft financiering in de vorm van een donatie, sponsoring of voorverkoop voor een éénmalig bedrag van meer dan 250 EUR of een totaalbedrag op jaarbasis van meer dan 2.500 EUR.
 5. De bijkomende gegevens die de Gebruiker dient te verstrekken voor verificatie zoals omschreven in artikel 10.3 en 10.4 worden geüpload op Crofun.com, zonder dat deze gegevens echter door Crofun geraadpleegd kunnen worden. Lemon Way treedt met betrekking tot deze gegevens op als verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitvoeringsbesluiten ervan.
 6. De Gebruiker verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden van Lemon Way, dewelke zijn terug te vinden via https://www.lemonway.com/nl/algemene-voorwaarden/.

11. Duur en einde van de registratie als Gebruiker

 1. De Gebruiker schrijft zich in voor onbepaalde termijn. Zijn account zal enkel op uitdrukkelijke vraag afgesloten worden.
 2. Crofun behoudt zich het recht voor om een Gebruiker te verwijderen en uit te sluiten van elk verder gebruik van Crofun.com indien de Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van Crofun om verdere maatregelen te nemen en een vergoeding voor de geleden schade te eisen.

III. HOOFDSTUK 3: VERPLICHTINGEN VAN DE PROJECTAANBIEDER

12. Crofun Score en aanbieding van het Project

 1. Na registratie conform artikel 8 kan de Projectaanbieder zijn Project presenteren op Crofun.com.
 2. De Projectaanbieder draagt er zorg voor dat de omschrijving van het door hem geplaatste Project zo juist en volledig mogelijk is.
 3. Crofun.com zal aan het Project een bepaalde score toekennen (de “Crofun Score”).
 4. De Crofun Score wordt automatisch berekend door een softwareprogramma, zonder menselijke tussenkomst. Het doel van de Crofun Score is om projecten die ontoereikend zijn te verwerpen en om aan potentiële Financiers een waarderingsinstrument te verschaffen over de professionaliteit en volledigheid van de voorstelling van het Project.
 5. Wanneer de Projectaanbieder niet akkoord gaat met de Crofun Score die hem werd toegewezen kan hij toelichting of een herziening vragen via service@crofun.com.
 6. Het Project wordt actief na een beperkte manuele controle. Op dat ogenblik begint een periode te lopen die maximaal drie maanden bedraagt en tijdens dewelke de Financier kan inschrijven op het Project (de “Inschrijvingsperiode”).
 7. Overeenkomstig artikel 6 geeft de Projectaanbieder Crofun toestemming om zijn persoonlijke gegevens te verwerken, met inbegrip van de toekenning van een op basis van zijn gegevens berekende Crofun Score.

13. Modaliteiten van de financiering

 1. De Projectaanbieder kan financiering ophalen voor zijn Project door middel van:
  1. sponsoring of donaties; of
  2. donaties gekoppeld aan een beloning (voorverkoop); of
  3. investeringen in een gestandaardiseerd beleggingsinstrument, in de vorm van een lening, winstdeelname of aandelen.
 2. Wanneer de Projectaanbieder financiering wenst op te halen door middel van gestandaardiseerde beleggingsinstrumenten, bepaalt hij op voorhand:
  1. het bedrag, de duurtijd en het rendement indien het een lening betreft;
  2. het bedrag, de duurtijd en de vooropgestelde omzetstijging indien het een winstdeelname betreft; en
  3. de nominale waarde per aandeel indien het aandelen betreft.
 3. Beleggingsinstrumenten zoals bedoeld in art. 4 van de Prospectuswet worden uitsluitend aangeboden op basis van een private plaatsing conform art. 3, §2 en/of (indien aan de voorwaarden is voldaan) art. 18, §1, k) van de Prospectuswet.
 4. Onder bepaalde voorwaarden kan de Financier die kiest voor een investering in de vorm van een lening of aandelen genieten van fiscale voordelen, zoals omschreven in respectievelijk artikel 21 en 145/26 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992. De Projectaanbieder die zulk fiscaal voordeel wenst aan te bieden aan potentiële Financiers is verantwoordelijk voor het vervullen van de wettelijke voorwaarden en het afleveren van het fiscaal attest aan de Financiers.
 5. De Projectaanbieder kan kapitaal ophalen volgens twee mogelijke principes:
  • Een flexibele financiering, waarbij het opgehaalde kapitaal altijd wordt uitbetaald aan de Projectaanbieder ongeacht of het door de Projectaanbieder gewenste minimumkapitaal werd opgehaald (“Flexibele Financiering”). De Financieringsovereenkomst wordt onherroepelijk gesloten in overeenstemming met artikel 19; of
  • Een minimumfinanciering, waarbij de Financieringsovereenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat het door de Projectaanbieder gewenste minimumkapitaal kon worden opgehaald (“Minimumfinanciering”). Indien de Minimumfinanciering niet kon worden verkregen, gaat de financiering niet door en wordt er geen Financieringsovereenkomst gesloten.

14. Uitbetaling aan de Projectaanbieder

 1. Na afloop van de Inschrijvingsperiode en afsluiting van de Financieringsovereenkomst overeenkomstig artikel 19, wordt de opgehaalde financiering vanuit de E-wallet van de Projectaanbieder na afrekening van de kosten overeenkomstig artikel 15 getransfereerd naar de door de Projectaanbieder opgegeven bankrekening.
 2. Bij een Flexibele Financiering gebeurt de transfer binnen een termijn van 5 werkdagen. Bij een Minimumfinanciering wordt de opgehaalde financiering binnen een termijn van 5 werkdagen getransfereerd indien de Minimumfinanciering werd gerealiseerd. Indien de Minimumfinanciering niet werd gerealiseerd wordt het opgehaalde kapitaal teruggestort aan de Financiers van het Project.

15. Kosten verbonden met het gebruik van Crofun.com

 1. Om een Project aan te kunnen bieden via Crofun.com betaalt de Projectaanbieder aan Crofun een éénmalige advertentiekost van 250 EUR incl. BTW, voordat het Project op Crofun.com wordt geplaatst.
 2. Na afloop van de Inschrijvingsperiode betaalt de Projectaanbieder aan Crofun een bijkomende succeskost van 4% van de financiering incl. BTW. Deze succeskost wordt niet aangerekend indien de Minimumfinanciering niet werd gerealiseerd.
 3. Crofun heeft het recht om de kosten voor het gebruik van Crofun.com te wijzigen op de wijze voorzien in artikel 7.5. Wijzigingen van de kosten zullen geen weerslag hebben op Projecten waarvan de Inschrijvingsperiode reeds lopende is.
 4. Het betalingsverkeer in verband met het gebruik van Crofun.com verloopt, met uitzondering van de éénmalige advertentiekost overeenkomstig artikel 15.1, via de E-wallet van de Gebruiker zoals voorzien in artikel 10. Voor het gebruik van deze E-wallet en het bijbehorende transactieverkeer betaalt de Projectaanbieder aan Crofun een standaardkost van 2,5% van de opgehaalde financiering + 0,25 EUR per individuele transactie.

16. Verwijdering van een Project

 1. Crofun behoudt zich het recht voor om op grond van gerechtvaardigde redenen, met name in verband met een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden of op iedere toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving een Project te verwijderen van Crofun.com.

IV. HOOFDSTUK 4: VERPLICHTINGEN VAN DE FINANCIER

17. Een Project financieren

 1. Om als Financier gebruik te maken van Crofun.com moet de Financier zich registreren overeenkomstig artikel 8.
 2. Onafhankelijk van de verplichting om zich te registreren heeft de Financier, indien hij een Project wenst te financieren, de mogelijkheid om te kiezen of hij op Crofun.com vermeldt wenst te worden met gebruikmaking van zijn persoonlijke registratiegegevens of anoniem wil blijven voor de bezoekers van Crofun.com. Indien de Financier geen keuze maakt worden zijn persoonlijke registratiegegevens automatisch weergegeven op Crofun.com.
 3. Alvorens de Financier kan investeren in beleggingsinstrumenten aangeboden door een Projectaanbieder, zal Crofun hem vragen om eerst een passendheidstest af te leggen waarbij Crofun informatie inwint over de kennis en ervaring van de Financier en zo te kunnen beoordelen of de betrokken beleggingsinstrumenten passend zijn voor de Financier.

18. Risico

 1. Indien de Financier inschrijft op een Project erkent de Financier dat hij volledig in kennis werd gesteld van alle aspecten van het Project alsmede de risico’s die met de financiering gepaard gaan.
 2. CROFUN MAAKT U ATTENT OP HET FEIT DAT UW FINANCIERING NIET RISICOVRIJ IS EN DAT DE MOGELIJKHEID BESTAAT DAT U NIETS TERUGKRIJGT. De Financier erkent bovendien zich ervan bewust te zijn dat de toegekende Crofun Score een automatisch proces is zonder menselijke tussenkomst (met uitzondering van een beperkte manuele controle), hoofdzakelijk gebaseerd op informatie die door de Projectaanbieder zelf werd verstrekt (en dus onjuist kan zijn) en bijgevolg enkel dient als indicatie. DE CROFUN SCORE KAN DAN OOK OP GEEN ENKELE WIJZE WORDEN BESCHOUWD ALS BELEGGINGSADVIES VERSTREKT DOOR CROFUN.

V. HOOFDSTUK 5: DE FINANCIERINGSOVEREENKOMST

19. Totstandkoming van de Financieringsovereenkomst

 1. Indien een Financier kiest om een bepaald Project te financieren tijdens de Inschrijvingsperiode, zal hij een Financieringsovereenkomst afsluiten met de betrokken Projectaanbieder om hun onderlinge rechten en verplichtingen te bepalen. De Financieringsovereenkomst zal reeds tijdens de Inschrijvingsperiode worden afgesloten (in geval van Flexibele Financiering) of onmiddellijk na het beëindigen ervan (in geval van Minimumfinanciering en indien het minimumkapitaal werd opgehaald). De Financieringsovereenkomst is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
 2. Er wordt door Crofun per email een Standaardovereenkomst in digitale vorm ter beschikking gesteld aan de Projectaanbieder en de Financier (de “Partijen”).
 3. Crofun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (werkelijke) rendement van de investeringen of voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-inachtnemen door de Projectaanbieder van zijn verplichting tot vergoeding of levering van goederen of diensten.
 4. De Standaardovereenkomst bevat een bepaling waarbij de Partijen ermee instemmen dat hun schriftelijke bevestiging per email van de definitieve versie van de Financieringsovereenkomst, samen met de betaling van het bedrag door de Financier overeenkomstig artikel 10 als bewijs geldt van de instemming met de Financieringsovereenkomst en daarbij afwijkt van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek. Partijen zijn vrij om deze bepaling te wijzigen en de Financieringsovereenkomst handmatig te ondertekenen.
 5. De Financieringsovereenkomst wordt door Crofun gearchiveerd en kan door de Projectaanbieder en de Financier op éénvoudig verzoek geraadpleegd worden.

20. Financieringsovereenkomst in de vorm van een lening, winstdeelname of aandelen

 1. De beleggingsinstrumenten die worden aangeboden via Crofun.com hebben een totale tegenwaarde van minimum 2.500 EUR en maximum 300.000 EUR, met een waarde per coupure van minimum 100 EUR en maximum 5.000 EUR. Indien de totale tegenwaarde echter 100.000 EUR of minder is heeft de waarde per coupure geen maximale grens. De beleggingsinstrumenten kunnen uitsluitend worden aangeboden op grond van een private plaatsing overeenkomstig art. 3, §2 en/of art. 18, §1, k) van de Prospectuswet.
 2. De minimumlooptijd voor een Financieringsovereenkomst in de vorm van een lening bedraagt 12 maanden. De maximale looptijd kan nooit 120 maanden overschrijden. De rentevoet wordt bepaald door de Projectaanbieder en is een vaste rentevoet.
 3. De Financieringsovereenkomst in de vorm van een lening wordt beschouwd van rechtswege ontbonden te zijn en het totale bedrag van de financiering samen met de interesten worden onmiddellijk opeisbaar zonder waarschuwing of ingebrekestelling in de volgende gevallen:
  • indien de Projectaanbieder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt gedurende een periode van 3 opeenvolgende maanden;
  • indien en van zodra de Projectaanbieder failliet wordt verklaard, zich in een procedure van gerechtelijke reorganisatie bevindt, toegelaten wordt tot de procedure van collectieve schuldenregeling, onder loonbeslag wordt geplaatst of het voorwerp is van enige andere insolvabiliteitsprocedure.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die gepaard gaan met de ontbinding zoals bepaald in artikel 20.3 of ermee in verband staan vallen ten laste van de Projectaanbieder. Door de Projectaanbieder reeds gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde interesten en kosten en pas daarna op het verschuldigde kapitaal.
 5. In geval van een Financieringsovereenkomst in de vorm van een lening heeft de Projectaanbieder de mogelijkheid om het verschuldigde kapitaal en de interesten in zijn geheel vervroegd terug te betalen, zonder enige verbrekingsvergoeding. Gedeeltelijke vervroegde terugbetalingen zijn niet mogelijk. De Projectaanbieder is ertoe gehouden de vervroegde terugbetaling voorafgaand per aangetekend schrijven en per e-mail te melden aan Crofun, met vermelding van de gegevens van het Project.
 6. Bij een Financieringsovereenkomst in de vorm van een lening worden de interesten als volgt berekend:
  • Indien de Financieringsovereenkomst voorziet in een maandelijkse aflossing, wordt de interest maandelijks berekend op het openstaande kapitaal totdat het gefinancierde bedrag volledig is terugbetaald;
  • Indien de Financieringsovereenkomst voorziet in een jaarlijkse aflossing, wordt de interest jaarlijks berekend op het openstaande kapitaal totdat het gefinancierde bedrag volledig is terugbetaald;
  • Indien de Financieringsovereenkomst voorziet in een éénmalige aflossing van zowel het volledige kapitaal als de interest, wordt de interest berekend op het volledige kapitaal op het ogenblik van volledige aflossing volgens het principe van de enkelvoudige interest.
  Een voorstel van aflossingsplan wordt per e-mail verstuurd samen met de Standaardovereenkomst, naar zowel de Projectaanbieder als de Financier.

21. Winwinlening

 1. In afwijking van artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden kan de Projectaanbieder er ook voor kiezen om een winwinlening aan te bieden aan potentiële Financiers, indien aan de voorwaarden voor de winwinlening is voldaan. De winwinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van 8 jaar. De Projectaanbieder en Gebruiker kunnen meer informatie vinden over de voorwaarden van de winwinlening op http://www.pmvz.eu/winwinlening.

22. Financieringsovereenkomst in de vorm van een donatie, voorverkoop of sponsoring

 1. De Projectaanbieder die financiering zoekt via Crofun.com in de vorm van donaties, voorverkopen of sponsoring doet dit voor een totaalbedrag van minimum 2500 EUR, met een minimumbedrag per Financier van 5 EUR.
 2. De Financier is zich ervan bewust en aanvaardt uitdrukkelijk dat een Financieringsovereenkomst:
  1. wanneer in de vorm van een donatie, hem geen enkel recht geeft op vergoeding door de Projectaanbieder;
  2. wanneer in de vorm van een voorverkoop, hem recht geeft op een beloning in natura, meerbepaald in de vorm van een goed of dienst die geheel of gedeeltelijk in het kader van het Project tot stand is gekomen; en
  3. wanneer in de vorm van sponsoring, hem recht geeft op een tegenprestatie in natura bestaande uit de vermelding van de naam van de Financier voor marketingdoeleinden op een publiek toegankelijke plaats.
 3. De Projectaanbieder verbindt zich ertoe het gefinancierde bedrag uitsluitend aan te wenden ter financiering van het Project.
 4. De Financier is zich ervan bewust en aanvaardt uitdrukkelijk dat hij op het moment van totstandkoming van de Financieringsovereenkomst in de vorm van voorverkoop de beloning nog niet zal kunnen ontvangen omdat het goed nog niet in zijn uiteindelijke versie bestaat of de dienst nog niet kan worden geleverd. De Financier aanvaardt dat de levering van het goed of de dienst is onderworpen aan een aanzienlijk toeval, wat inhoudt dat hij de beloning mogelijks nooit zal ontvangen, of dat de levering traag, gebrekkig of niet conform de verwachtingen kan plaatsvinden. De Projectaanbieder verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de beloning aan de Financier te bezorgen.

23. Regels van toepassing op de Financieringsovereenkomst tussen de Projectaanbieder en een Financier-consument

 1. Als de Financieringsovereenkomst tussen de Projectaanbieder en een Financier-consument wordt gesloten, verbindt de Projectaanbieder zich ertoe de bepalingen van Boek VI – Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht (“WER”) te respecteren.
 2. Indien de Financieringsovereenkomst wordt gesloten op afstand, verbindt de Projectaanbieder zich er met name toe de bepalingen inzake de overeenkomsten op afstand te respecteren (art. VI.45 WER e.v.), of indien het een Financieringsovereenkomst met betrekking tot een beleggingsinstrument betreft, de bepalingen inzake de overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten (art. VI.54 WER e.v.), met inbegrip van de bepalingen inzake het verstrekken van precontractuele informatie en het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht.

Crofun nieuwsbrief